Disclaimer Serre vinden.nl

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Kwaliteitoffertes.nl b.v.aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op/via deze website verstrekte informatie en de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie.

Kwaliteitoffertes.nl b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Kwaliteitoffertes.nl en stukadoorvinden.nl Websites leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Kwaliteitoffertes.nl b.v. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Kwaliteitoffertes.nl b.v. niet aansprakelijk.

Kwaliteitoffertes.nl b.v. kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de websites van Kwaliteitoffertes.nl b.v. bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Kwaliteitoffertes.nl b.v. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website,s bevindende informatie van de hand. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Kwaliteitoffertes.nl b.v.

Serre Vind een bedrijf voor uw serre.

Serre Nieuws

Er is nog geen Serre nieuws beschikbaar...

Laatste update: 14-06-2024  |  © Webdesign by JBB Media  |  Ontwerp ZOIEZO grafisch werk  |